Průvodce anglickou gramatikou

Nejste si jistí, jak správně použít středník nebo kam ve větě umístit konkrétní příslovce? V tom případě jste na správné adrese. Na těchto stránkách najdete kompletního průvodce anglickou gramatikou a v něm pravidla, jak se co v angličtině používá. Každé pravidlo je tu jednoduše vysvětleno
a doplněno několika příklady (event. také výjimkami). Jednotlivé oblasti, které průvodce obsahuje, jsou uvedeny níže. Anglickou gramatiku není vždy úplně jednoduché pochopit, ale s pomocí tohoto průvodce byste měli získat přehled o jejích základních pravidlech a díky tomu si pak i více věřit při mluvení a psaní v tomto jazyce.

Podstatná jména
a zájmena

Označují osoby, místa a věci.
Příklady: cat, Jack, rock, Africa, it

Přídavná jména

Popisují či blíže specifikují význam podstatných jmen. Příklady: tall, beautiful, irresponsible, boring

Příslovce

Zpřesňují význam přídavných jmen, sloves či dalších příslovcí. Sdělují nám, jak, kdy a kde se věci dějí. Mohou také vyjadřovat množství, intenzitu, častost nebo něčí názor.

 

Determinátory

Členy, kvantifikátory a některá zájmena upřesňují (podobně jako příd. jména) význam podstatných jmen.

Slovesa a slovesné časy

Slovesa označují děje: přítomné, minulé
i budoucí. Mohou také vyjadřovat pravděpodobnost, podmínku apod.

Přímá a nepřímá řeč

Když sdělujeme, co říká někdo jiný, můžeme tohoto člověka citovat přímo, ale i nepřímo. Pravidla pro nepřímou řeč jsou důležitou oblastí anglické gramatiky.

 

Interpunkce

Do mluveného jazyka interpunkce nepatří, pro psanou angličtinu je však nutné ji dobře ovládat.

Vztažné věty

Tento typ vět potřebujeme do složitějších souvětí pro přesnější vyjádření toho, co máme na mysli.

Test z gramatiky

Otestujte si v praxi, jak anglickou gramatiku ovládáte. Test zahrnuje i poslech a čtení textu.