Další způsoby tvoření trpného rodu

Věty s trpným významem, nikoli však formou, je možné tvořit rovněž pomocí sloves to get a to have, která stojí místo slovesa to be. Tyto konstrukce popisují situace, v nichž chceme, aby pro nás udělal něco někdo jiný, případně kde si na nějakou činnost někoho najímáme. Podmět je aktivní, ale pouze v "dostávání" něčeho. Vykonavatelem děje popsaného hlavním slovesem je nejmenovaná osoba a více nás zajímá děj než jeho vykonavatel.

Příklady
 • I must get my hair cut.
 • I must have my hair cut.
 • When are you going to get that window mended?
 • We're having the house painted.

Tento typ vazby může vyjadřovat ukončení nějaké činnosti, zejména v případě, že se ve větě vyskytuje i časové určení.

Příklady
 • We'll get the work done as soon as possible.
 • I'll get those letters typed before lunchtime.
 • She said she'd have my lunch delivered by noon.
 • You should have your roof repaired before next winter.

Pokud sloveso odkazuje na něco nechtěného, význam je stejný jako u věty s trpným rodem.

Příklady
 • Jim had his car stolen last night.
 • Jim's car was stolen.
 • They had their roof blown off in the storm.
 • Their roof was blown off in the storm.
Používání "to need" v trpných konstrukcích

Lze také použít sloveso to need ve spojení s gerundiem: ve větě je činný rod, ale její význam je trpný. Důležitá je pro nás v tomto případě osoba či věc, která je "objektem" nějakého děje – nikoli vykonavatel či původce děje.

Příklady
 • The ceiling needs painting.
 • The ceiling needs to be painted.
 • My hair needs cutting.
 • My hair needs to be cut.
 • That faucet needs fixing.
 • That faucet needs to be fixed.