Minulý prostý čas

Definice minulého prostého času

Minulý prostý čas, kterému se někdy říká také préteritum, vyjadřuje ukončený děj v minulosti. V angličtině je to základní druh minulého času. Děj mohl proběhnout v minulosti nedávné i vzdálené a není podstatné, jak dlouho trval či probíhal.

Příklady
 • John Cabot sailed to America in 1498.
 • My father died last year.
 • He lived in Fiji in 1976.
 • We crossed the Channel yesterday.

Minulý prostý čas se používá vždy, když vyjadřujeme, kdy se něco stalo, proto se obvykle pojí s určitými časovými určeními.

 • výrazy pro častost děje: often, sometimes, always
  I sometimes walked home at lunchtime.
  I often brought my lunch to school.
 • určitý okamžik v čase: last week, when I was a child, yesterday, six weeks ago
  We saw a good film last week.
  Yesterday, I arrived in Geneva.
  She finished her work at seven o'clock.
  I went to the theatre last night.
 • neurčitý okamžik v čase: the other day, ages ago, a long time ago
  People lived in caves a long time ago.
  She played the piano when she was a child.

Poznámka: slovo ago je užitečným prostředkem pro vyjádření časové vzdálenosti. Stojí vždy až za časovým určením: a week ago, three years ago,
a minute ago
.

POZOR: Anglický minulý prostý čas vám může připomínat čas ve vašem rodném jazyce, jeho význam a použití však mohou být jiné!

Tvoření minulého prostého času

Pravidelná slovesa
Kladná věta
Podmět + sloveso + ed  
I skipped.  
Záporná věta
Podmět + did not + infinitiv bez to
They didn't go.
Kladná otázka
Did + podmět + infinitiv bez to
Did she arrive?
Záporná otázka
Did not + podmět + infinitiv bez to
Didn't you play?
To Walk
Kladný tvar Záporný tvar Otázka
I walked I didn't walk Did I walk?
You walked You didn't walk Did you walk?
He walked He didn't walk Did he walk?
We walked We didn't walk Did we walk?
They walked They didn't walk Did they walk?
Minulý prostý čas od sloves to be, to have, to do
Podmět Sloveso
  Be Have Do
I was had did
You were had did
He/She/It was had did
We were had did
You were had did
They were had did

Poznámky ke kladným a záporným tvarům a otázkám

Kladný tvar

Kladné tvary minulého prostého času jsou jednoduché.

 • I was in Japan last year
 • She had a headache yesterday.
 • We did our homework last night.
Záporný tvar a otázka

U záporných a tázacích tvarů slovesa to do jakožto běžného významového slovesa "dělat" se v minulém prostém čase používá pomocné did, např.: We didn't do our homework last night.

Záporný tvar od have se obvykle tvoří také pomocí did, ale někde je možné přidat pouhé not či použít zkrácený tvar n't.

Otázka od have se v minulém prostém čase tvoří pomocí did.

Příklady
 • They weren't in Rio last summer.
 • We didn't have any money.
 • We didn't have time to visit the Eiffel Tower.
 • We didn't do our exercises this morning.
 • Were they in Iceland last January?
 • Did you have a bicycle when you were young?
 • Did you do much climbing in Switzerland?

Poznámka: Záporné a tázací tvary všech sloves v minulém prostém čase se vždy tvoří pomocí did.

Nepravidelná slovesa

Některá slovesa tvoří minulé tvary nepravidelně. Tři časté příklady uvádíme níže:

to go
 • He went to a club last night.
 • Did he go to the cinema last night?
 • He didn't go to bed early last night.
to give
 • We gave her a doll for her birthday.
 • They didn't give John their new address.
 • Did Barry give you my passport?
to come
 • My parents came to visit me last July.
 • We didn't come because it was raining.
 • Did he come to your party last week?