Nerestriktivní vztažné věty

Tento typ vztažné věty nám přináší o někom (něčem) dodatečné informace, ty však již blíže nedefinují ani nevymezují, o čem konkrétně je řeč. Příkladem může být věta: Gorillas, which are large and originate in Africa, can sometimes be found in zoos. Tato věta je sdělením o všech gorilách, ne pouze o některých z nich. Něco dalšího obecného se z ní o gorilách dozvídáme, neomezuje se však na určitou malou skupinu goril, či dokonce gorilího jedince. Kdybychom větu vynechali, byl by zbytek souvětí stále gramaticky správný a jeho význam by se změnil jen mírně (souvětí by pouze obsahovalo méně detailů).

Nerestriktivní vztažné věty se skládají ze vztažného zájmena, slovesa, případně dalších členů (např. podmětu či předmětu daného slovesa). Tento typ vztažných vět vždy oddělujeme od zbytku souvětí čárkami.

Příklady
 • John's mother, who lives in Scotland, has 6 grandchildren.
 • My friend John, who went to the same school as me, has just written a best-selling novel.
 • My grandmother, who is dead now, came from the North of England.
 • We stopped at the museum, which we had never visited before.
 • I've just come back from London, where John lives..
 • Yesterday I met a woman named Susan, whose husband works in London.

Vztažná zájmena

V nerestriktivních vztažných větách se používají následující vztažná zájmena. Ta stojí na začátku vztažné věty a odkazují na podstatné jméno použité v předchozí části souvětí.

  Osoba Věc Místo
Podmět who which  
Předmět who/whom which where
Přivlastňování whose    
Rozdíly oproti restriktivním vztažným větám

U restriktivních vztažných vět lze v mluvené angličtině zájmena who, whom a which nahradit zájmenem that. U nerestriktivních vztažných vět to však možné není a stejně tak nelze nikdy vztažné zájmeno vynechat, ani pokud se vyskytuje v roli předmětu vztažné věty. Posledním rozdílem je psaní čárek, které jsou v souvětích s nerestriktivními vztažnými větami nutné.

Příklady
 • He gave me the letter, which was in a blue envelope. (Nerestriktivní věta: Existoval pouze jediný dopis a ten byl modrý. Je nutné použít which)
 • He gave me the letter which/that was in a blue envelope. (Restriktivní věta: Existovalo několik dopisů různých barev a on mi dal ten, který byl modrý. Which lze v tomto případě nahradit pomocí that. V souvětí nejsou čárky.)
 • He gave me the letter, which I read immediately. (Nerestriktivní věta: existoval pouze jediný dopis; which je předmětem slovesa read, přesto jej vynechat nelze.)
 • Stratford-on-Avon, which many people have written about, is Shakespeare's birthplace. (Pro předložky je typická pozice na konci věty.)
 • Stratford-on-Avon, about which many people have written, is Shakespeare's birthplace. (Ve formální psané angličtině je rovněž možné umístit předložku před vztažné zájmeno.)
Úvodní výrazy používané v nerestriktivních vztažných větách

Nerestriktivní vztažné věty je možné začít pomocí výrazů jako all of či many of apod., po kterých následuje vztažné zájmeno.

  Osoba Věc
all of, any of, some of, a few of, both of, each of, either of, half of, many of, most of, much of, none of, one of, two of atd. whom which
Příklady
 • There were a lot of people at the party, many of whom I had known for years.
 • There are 14 girls in my class, a few of whom are my friends.
 • He was carrying his belongings, many of which were broken.
 • He had thousands of books, most of which he had read.
 • He picked up a handful of stones, one of which was sharp.
"which" vztahující se k obsahu jiné věty

Vztažné zájmeno which na začátku nerestriktivní vztažné věty se může vztahovat také k celé informaci v předchozí části souvětí, tj. ne pouze
k jednotlivému slovu.

Příklady
 • Chris did really well in his exams, which is quite a surprise.
 • My friends were all hiding in my apartment, which isn't what I'd expected.
 • She's studying to become a doctor, which is difficult.