Nultý kondicionál

Tvoření

U nultého kondicionálu má sloveso v obou větách souvětí tvar přítomného prostého času.

Vedlejší věta s "if" (podmínka) Hlavní věta (výsledek)
If + přít. prostý čas přít. prostý čas
Jestliže se stane tato věc, stane se tamta věc.

Stejně jako v případě ostatních typů kondicionálů není pořadí vět v souvětí pevně dáno. Pokud se pořadí změní, může být nutné přeuspořádat zájmena či upravit interpunkci, význam se však nemění. V případě nultého kondicionálu je také možné změnit "if" na "when", protože obojí vyjadřují nějakou obecnou pravdu. Význam se nemění.

Příklady
 • If you heat ice, it melts.
 • Ice melts if you heat it.
 • When you heat ice, it melts.
 • Ice melts when you heat it.
 • If it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet if it rains.
 • When it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet when it rains.

Použití

Nultý kondicionál se používá u tvrzení o reálném světě a často se vztahuje k nějaké obecně přijímané pravdě, např. k vědeckým faktům. V těchto souvětích je časovým obdobím teď nebo stále a situace je reálná a možná.

Příklady
 • If you freeze water, it becomes a solid.
 • Plants die if they don't get enough water.
 • If my husband has a cold, I usually catch it.
 • If public transport is efficient, people stop using their cars.
 • If you mix red and blue, you get purple.

Další použití nultého kondicionálu zahrnuje předávání pokynů, v hlavní větě má potom sloveso tvar rozkazovací.

Příklady
 • If Bill phones, tell him to meet me at the cinema.
 • Ask Pete if you're not sure what to do.
 • If you want to come, call me before 5:00.
 • Meet me here if we get separated.