Používání "both", "either" a "neither"

Determinátory both, either a neither vyjadřují, jak je něco rozděleno ve dvojici osob či věcí. Zpravidla je nelze použít pro tři a více prvků. Nemohou se rovněž vztahovat ke skupině neurčité velikosti. Používají se pouze ve spojení s počitatelnými podstatnými jmény.

 

Používání "both"

Both se vztahuje k celé dvojici a má význam "oba". Lze jej použít s podstatným jménem v množném čísle, může po něm také následovat "of" a člen. Of je nutné v případě, že po both následuje zájmeno v množném čísle. Protože se tento determinátor vztahuje ke dvěma věcem, nepojí se
s podstatnými jmény v jednotném čísle.

Příklady
 • Both children were born in Italy.
 • Both the children were born in Italy.
 • Both of the children were born in Italy.
 • Both my parents have fair hair.
 • Both of my parents have fair hair.
 • Both of us like skiing.
 • I told both of them to calm down.

Používání "either"

Either je kladný tvar, a pokud stojí samostatně, vztahuje se k jednomu z členů dvojice. Znamená "jeden nebo druhý". Z toho důvodu po něm musí následovat podstatné jméno v jednotném čísle (následuje-li po něm podstatné jméno či zájmeno v čísle množném, je třeba doplnit "of").

Příklady
 • I can stay at either hotel.
 • Either day is fine for me.
 • There are two chairs here. You can take either of them.
 • Either of you can come.
 • Either of the hotels will be fine.
 • I can eat either of the salads.

Either lze rovněž použít ve spojení s or, a to ve vazbě, která se vyjadřuje o každém členu dvojice zvlášť. Význam se nemění, either však v tomto případě nemá funkci determinátoru, nýbrž vylučovací spojky (buď – anebo).

Příklady
 • You can have either ice cream or chocolate cake.
 • I will come on either Thursday or Friday.
 • You can either come inside or put on your raincoat.

Používání "neither"

Neither je záporný tvar, a pokud stojí samostatně, vztahuje se k celé dvojici. Znamená "ani jeden ani druhý". Musí po něm následovat podstatné jméno v jednotném čísle (následuje-li podstatné jméno či zájmeno v čísle množném, je třeba přidat ještě "of").

Příklady
 • Neither chair is any good.
 • Neither brother came.
 • Which bag do you want? Neither of them.
 • Neither of us were on time.
 • I think neither of these dresses fits me.
 • Neither of the children wanted to go.

Neither lze rovněž použít ve spojení s nor, a to ve vazbě, která se vztahuje ke každému členu dvojice zvlášť. Význam se nemění, nicméně neither zde nemá funkci determinátoru a ve větě funguje jako spojka (ani – ani).

Příklady
 • You can have neither cookies nor candy.
 • It is neither raining nor snowing.
 • She is neither tall nor short.