Používání "half"

Distributivní determinátor half použijeme tehdy, mluvíme-li o určité skupině rozdělené na dvě poloviny. Half se v této funkci objevuje v několika různých typech konstrukcí. Stejným způsobem je možné použít i jiné zlomky (třetina, čtvrtina apod.), není to však tak časté.

Half se může pojit se slovy vyjadřujícími množství, jimž předchází neurčitý člen (a či an). V tom případě odkazuje k množství.

Příklady
 • I had half a cup of milk left.
 • I bought half a kilo of flour.
 • He ran half a mile this morning.
 • I will be back in half a minute.

Half lze rovněž možné použít s podstatnými jmény, jimž předchází the, a, ukazovací zájmeno či příd. jméno přivlastňovací. V takových případech se vztahuje ke skutečnému (fyzickému) rozdělení něčeho. Bezprostředně za half je možné přidat of (význam se nemění).

Příklady
 • Half the people have already left.
 • Half of an apple isn't very much lunch.
 • Did you use half my sugar?
 • I will need half of the flour for my cake.
 • I earned half of that money last summer.
 • She found half these frogs in the river.
 • I spent half that time on my project.
 • You can take half of those books back.
 • I've invited half my friends to the party.
 • I've used up half of our eggs.
 • You wasted half your money on that!

Ve spojení s of se může half pojit také se zájmeny v množném čísle.

Examples
 • Half of us are going.
 • He scolded half of you but he let the rest off.
 • You couldn't find half of them?