Příslovce času

Příslovce času vyjadřují, kdy probíhá nějaký děj, ale také jak dlouho či jak často. Příslovce času svůj tvar nemění. V angličtině jsou velmi běžná. Ve větě mají ustálenou pozici – v závislosti na tom, co konkrétně vyjadřují.

Příslovce sdělující "kdy"

Tento typ příslovcí se zpravidla nachází na konci věty.

Příklady
 • Goldilocks went to the Bears' house yesterday.
 • I'm going to tidy my room tomorrow.
 • I saw Sally today.
 • I will call you later.
 • I have to leave now.
 • I saw that movie last year.

Pozice na konci věty je neutrální, při zdůraznění se však mohou tato příslovce vyskytnout ve větě i na jiném místě. Chceme-li zdůraznit časové určení, můžeme je dát na začátek věty. Ve formálnějším, psaném stylu se mohou některá z těchto příslovcí objevit také v pozici před hlavním slovesem dané věty.

Příklady
 • Later Goldilocks ate some porridge (čas je důležitý).
 • Goldilocks later ate some porridge (formálnější styl, např. v policejní zprávě).
 • Goldilocks ate some porridge later (neutrální, bez zdůraznění).

Příslovce vyjadřující "jak dlouho"

Pro tento typ příslovcí je typická pozice na konci věty.

Příklady
 • She stayed in the Bears' house all day.
 • My mother lived in France for a year.
 • I have been going to this school since 1996.

V těchto příslovečných výrazech následuje po předložce for vždy slovo vyjadřující délku trvání, zatímco u since je to určitý časový okamžik.

Příklady
 • I stayed in Switzerland for three days.
 • I am going on vacation for a week.
 • I have been riding horses for several years.
 • The French monarchy lasted for several centuries.
 • I have not seen you since Monday.
 • Jim has been working here since 1997.
 • There has not been a more exciting discovery since last century.

Příslovce vyjadřující "jak často"

Tento druh příslovcí sděluje častost opakování určitého děje. Typickou pozicí je umístění před hlavní sloveso věty, ale až po slovesech pomocných (jako jsou např. be, have, may, must). Jedinou výjimkou jsou věty, v nichž je "to be" hlavním slovesem věty – v tom případě příslovce následuje až za ním.

Příklady
 • I often eat vegetarian food.
 • He never drinks milk.
 • You must always fasten your seat belt.
 • I am seldom late.
 • He rarely lies.

Mnohá příslovce vyjadřující častost se mohou vyskytovat také na začátku nebo konci věty, i když se to netýká všech. Tyto alternativní pozice značně zesilují význam daného příslovce.

Příslovce, které může stát ve dvou pozicích Silnější pozice Slabší pozice
frequently I visit France frequently. I frequently visit France.
generally Generally, I don't like spicy foods. I generally don't like spicy foods.
normally I listen to classical music normally. I normally listen to classical music.
occasionally I go to the opera occasionally. I occasionally go to the opera.
often Often, I jog in the morning. I often jog in the morning.
regularly I come to this museum regularly. I regularly come to this museum.
sometimes I get up very early sometimes. I sometimes get up very early.
usually I enjoy being with children usually. I usually enjoy being with children.

Některá příslovce vyjadřující častost přesně říkají, kolikrát se něco stalo či děje. Tyto výrazy obvykle stojí na konci věty.

Příklady
 • This magazine is published monthly.
 • He visits his mother once a week.
 • I work five days a week.
 • I saw the movie seven times.

Používání "Yet"

Yet se vyskytuje v otázkách a záporných větách, kde vyjadřuje, že něco se ještě nestalo nebo možná ještě nestalo, ale pravděpodobně stane. Ve větě stojí na konci, případně po not.

Příklady
 • Have you finished your work yet? (= jednoduchá prosba o nějakou informaci)
 • No, not yet. (= jednoduchá záporná odpověď)
 • They haven't met him yet. (= jednoduché záporné tvrzení)
 • Haven't you finished yet? (= vyjádření překvapení)

Používání "Still"

Still vyjadřuje určitou kontinuitu. V kladných oznamovacích větách stojí před hlavním slovesem nebo po slovesech pomocných (např. be, have, might, will). Je-li hlavním slovesem věty to be, je lepší umístit still až za něj. V otázkách dáváme still před hlavní sloveso.

Příklady
 • She is still waiting for you.
 • Jim might still want some.
 • Do you still work for the BBC?
 • Are you still here?
 • I am still hungry.

Slovosledné pořadí časových příslovcí ve větě

V případě, že potřebujete ve větě použít více různých příslovcí času, správné pořadí je následující:

1: jak dlouho 2: jak často 3: kdy

Příklady
 • 1 + 2 : I work (1) for five hours (2) every day
 • 2 + 3 : The magazine was published (2) weekly (3) last year.
 • 1 + 3 : I was abroad (1) for two months (3) last year.
 • 1 + 2 + 3 : She worked in a hospital (1) for two days (2) every week (3) last year.