Příslovce míry

Příslovce míry vyjadřují intenzitu něčeho. Ve větě zpravidla stojí před příd. jménem, příslovcem či slovesem, které rozvíjejí, ale existují i výjimky.
K tomuto druhu příslovcí řadíme např. "too", "enough", "very" či "extremely".

Příslovce míry Rozvíjí Příklad
extremely příd. jméno The water was extremely cold.
quite příd. jméno The movie is quite interesting.
just sloveso He was just leaving.
almost sloveso She has almost finished.
very příslovce She is running very fast.
too příslovce You are walking too slowly.
enough příslovce You are running fast enough.

Používání "enough"

Toto slovo lze použít jako příslovce nebo jako determinátor.

"Enough" jako příslovce

Ve funkci příslovce má "enough" význam "v nezbytné míře" a následuje po příd. jménu či příslovci, které rozvíjí (na rozdíl od jiných příslovcí, která stojí před). Uplatní se v kladných i záporných větách.

Příklady
 • Is your coffee hot enough?
 • This box isn't big enough.
 • He didn't work hard enough.
 • I got here early enough.

Po "enough" často následuje "to + infinitiv".

Příklady
 • He didn't work hard enough to pass the exam.
 • Is your coffee hot enough to drink?
 • She's not old enough to get married.
 • I got here early enough to sign up.

Po "enough" může rovněž následovat "for someone" nebo "for something".

Příklady
 • The dress was big enough for me.
 • She's not experienced enough for this job.
 • Is the coffee hot enough for you?
 • He didn't work hard enough for a promotion.
"Enough" jako determinátor

V této funkci má "enough" význam "tolik, kolik je potřeba" a stojí před rozvíjeným podst. jménem. Používá se s počitatelnými podst. jmény
v množném čísle a s nepočitatelnými podst. jmény.

Příklady
 • We have enough bread.
 • You have enough children.
 • They don't have enough food.
 • I don't have enough apples.

Používání "too"

"Too" je vždy příslovce. Má však dva velmi různé významy a na ně se váže i rozdílný způsob použití.

Too ve významu "také"

V tomto významu jej dáváme na konec věty, kterou rozvíjí.

Příklady
 • I would like to go swimming too, if you will let me come.
 • Can I go to the zoo too?
 • Is this gift for me too?
 • I'm not going to clean your room too!
Too ve významu "příliš"

V tomto významu stojí "too" před příd. jménem nebo příslovcem, které rozvíjí, a lze jej použít jak v kladných, tak záporných oznamovacích větách.

Příklady
 • This coffee is too hot.
 • He works too hard.
 • Isn't she too young?
 • I am not too short!

Po tomto příslovci často následuje vazba "to + infinitiv".

Příklady
 • The coffee was too hot to drink.
 • You're too young to have grandchildren!
 • I am not too tired to go out tonight.
 • Don't you work too hard to have any free time?

Mohou po něm také následovat výrazy "for someone" či "for something".

Příklady
 • The coffee was too hot for me.
 • The dress was too small for her.
 • He's not too old for this job.
 • Sally's not too slow for our team.

Používání "very"

Toto příslovce stojí před příslovcem / příd. jménem, které zesiluje.

Příklady
 • The girl was very beautiful.
 • The house is very expensive.
 • He worked very quickly.
 • She runs very fast.

Jestliže chceme od nějakého přídavného jména či příslovce záporný tvar, můžeme ke slovesu přidat "not" nebo použít příd. jméno / příslovce opačného významu, případně lze použít "not very" v kombinaci s původním příd. jménem či příslovcem. Význam těchto vět však není úplně stejný: "not very" není tak přímé, a je tedy zdvořilejší.

Příklady
Původní věta Opak pomocí "not" Opak pomocí "not very" Opak pomocí slova s opačným významem
The girl was beautiful. The girl was not beautiful. The girl was not very beautiful. The girl was ugly.
He worked quickly. He did not work quickly. He did not work very quickly. He worked slowly.
Rozdíl ve významu mezi "very" a "too"

Mezi těmito dvěma příslovci je velký významový rozdíl. "Very" vyjadřuje nějaký fakt, zatímco "too" naznačuje nějaký problém.

Příklady
 • He speaks very quickly.
 • He speaks too quickly for me to understand.
 • It is very hot outside.
 • It is too hot outside to go for a walk.
Jiná příslovce používaná jako "very"

Stejným způsobem jako "very" se za účelem intenzifikace přídavných jmen či příslovcí používají i některá další běžná příslovce.

Vyjádření velmi silných pocitů Vyjádření silných pocitů Vyjádření poněkud nejistých pocitů
extremely, terribly, amazingly, wonderfully, insanely especially, particularly, uncommonly, unusually, remarkably, quite pretty, rather, fairly, not especially, not particularly
The movie was amazingly interesting. The movie was particularly interesting. The movie was fairly interesting.
She sang wonderfully well. She sang unusually well. She sang pretty well.
The lecture was terribly boring. The lecture was quite boring. The lecture was rather boring.

Změna slovosledu u záporných příslovcí

Podmět v angličtině zpravidla předchází v oznamovacích větách slovesu, nicméně po některých záporných příslovcích stojících na samém začátku věty je pořadí obrácené, tj. sloveso podmětu předchází. Dochází k tomu nicméně pouze v psaném jazyce.

Příslovce Normální slovosled Obrácený slovosled
Never I have never seen such courage. Never have I seen such courage.
Rarely She rarely left the house. Rarely did she leave the house.
Not only She did not only the cooking but the cleaning as well. Not only did she do the cooking, but the cleaning as well.
Scarcely I scarcely closed the door before he started talking. Scarcely did I close the door before he started talking.
Seldom We seldom cross the river after sunset. Seldom do we cross the river sunset.