Příslovce místa

Příslovce místa vyjadřují, kde probíhá nějaký děj. Ve větě obvykle stojí za hlavním slovesem či jiným výrazem. Nerozvíjejí přídavná jména ani jiná příslovce. Patří sem např.: here, everywhere, outside, away, around

Příklady
 • John looked around but he couldn't see the monkey.
 • I searched everywhere I could think of.
 • I'm going back to school.
 • Come in!
 • They built a house nearby.
 • She took the child outside.

Here a There

Here a there jsou velmi běžná příslovce místa. Popisují místo ve vztahu k tomu, kde se nachází člověk, který je používá. Se slovesy vyjadřujícími pohyb má here význam "směrem k mluvčímu" a there značí "pryč od mluvčího nebo ne s ním".

Věta Význam
Come here! Pojď ke mně.
The table is in here. Pojď se mnou, podíváme se na něj společně.
Put it there. Dej to na místo, které je jinde než já.
The table is in there. Běž dál, můžeš se na něj podívat sám.

Here a there se běžně pojí s předložkami, a vzniká tak celá řada příslovečných výrazů.

Příklady
 • What are you doing up there?
 • Come over here and look at what I found!
 • The baby is hiding down there under the table.
 • I wonder how my driver's license got stuck under here.

Here a there dáváme na začátek věty při zvolání nebo když potřebujeme něco zdůraznit. Pokud je podmět vyjádřen podstatným jménem, následuje za těmito příslovci sloveso; je-li podmět vyjádřen zájmenem, následuje za nimi zájmeno.

Příklady
 • Here comes the bus!
 • There goes the bell!
 • There it is!
 • Here they are!

Příslovce místa, která jsou zároveň předložkami

Řada příslovcí místa může též plnit roli předložek. V tom případě po nich musí následovat podstatné jméno.

Slovo Použité jako příslovce místa (rozvíjejí sloveso) Použité jako předložka
around The marble rolled around in my hand. I am wearing a necklace around my neck.
behind Hurry! You are getting behind. Let's hide behind the shed.
down Mary fell down. John made his way carefully down the cliff.
in We decided to drop in on Jake. I dropped the letter in the mailbox.
off Let's get off at the next stop. The wind blew the flowers off the tree.
on We rode on for several more hours. Please put the books on the table.
over He turned over and went back to sleep. I think I will hang the picture over my bed.

Příslovce místa končící na -where

Tento druh příslovcí vyjadřuje, že je řeč o nějakém místě (nebo směru do něj) – blíže však toto místo či směr nespecifikuje.

Příklady
 • I would like to go somewhere warm for my vacation.
 • Is there anywhere I can find a perfect plate of spaghetti around here?
 • I have nowhere to go.
 • I keep running in to Sally everywhere!

Příslovce místa končící na -wards

Vyjadřují pohyb určitým konkrétním směrem.

Příklady
 • Cats don't usually walk backwards.
 • The ship sailed westwards.
 • The balloon drifted upwards.
 • We will keep walking homewards until we arrive.

Ale pozor: Towards je předložka, nikoli příslovce, proto po ní vždy následuje podstatné jméno či zájmeno.

Příklady
 • He walked towards the car.
 • She ran towards me.

Příslovce místa vyjadřující umístění i směr

Některá příslovce místa vyjadřují zároveň obojí: místo i směr.

Příklady
 • The child went indoors.
 • He lived and worked abroad.
 • Water always flows downhill.
 • The wind pushed us sideways.