Příslovce způsobu

Způsobová příslovce vyjadřují, jak probíhá nějaký děj. Ve větě obvykle následují po hlavním slovese či po předmětu.

Příklady
 • He swims well.
 • He ran quickly.
 • She spoke softly.
 • James coughed loudly to attract her attention.
 • He plays the flute beautifully (po přímém předmětu).
 • He ate the chocolate cake greedily (po přímém předmětu).

Tento druh příslovcí nesmí oddělovat sloveso a jeho přímý předmět – musí stát buď před slovesem, nebo na konci věty.

Příklady
 • He ate greedily the chocolate cake. [nesprávně]
 • He ate the chocolate cake greedily. [správně]
 • He greedily ate the chocolate cake. [správně]
 • He gave us generously the money. [nesprávně]
 • He gave us the money generously. [správně]
 • He generously gave us the money. [správně]

Stojí-li před předmětem slovesa předložka, je možné umístit příslovce způsobu buď před ni, anebo jej dát po předmětu.

Příklady
 • The child ran happily towards his mother.
 • The child ran towards his mother happily.

Způsobová příslovce by měla následovat vždy bezprostředně po intranzitivních slovesech (těch, která nemají předmět).

Příklady
 • The town grew quickly after 1997.
 • He waited patiently for his mother to arrive.

Téměř vždy stojí hned za hlavním slovesem tato běžně používaná příslovce: well, badly, hard, fast

Příklady
 • He swam well despite being tired.
 • The rain fell hard during the storm.

Pozice způsobových příslovcí je důležitá také v případech, kdy věta obsahuje více než jedno sloveso. Pokud se příslovce nachází před hlavním slovesem či po něm, blíže specifikuje pouze toto sloveso. Na konci věty upřesňuje děj popsaný celou touto větou. Všimněte si významového rozdílu mezi následujícími větami.

Příklad Význam
She quickly agreed to re-type the letter. rychlá je dohoda
She agreed quickly to re-type the letter. rychlá je dohoda
She agreed to re-type the letter quickly. rychlé je přepsání
He quietly asked me to leave the house. tichá je prosba
He asked me quietly to leave the house. tichá je prosba
He asked me to leave the house quietly. tiché má být odcházení z domu
Literární jazyk

Kvůli zdůraznění se někdy vyskytuje způsobové příslovce před slovesem a jeho předmětem.

Příklady
 • He gently woke the sleeping woman.
 • She angrily slammed the door.

Někteří autoři kladou příslovce způsobu na začátek věty, aby získali naši pozornost a vzbudili v nás zvědavost.

Příklady
 • Slowly she picked up the knife.
 • Roughly he grabbed her arm.