Přítomný prostý čas

Přítomný prostý čas je jedním z několika anglických gramatických časů pro vyjadřování přítomnosti. Používá se k popisu obvyklých činností či zvyků, dále neměnných situací, všeobecných pravd a pevně daných harmonogramů či rozvrhů. Jeho forma je velmi jednoduchá – stačí vzít základní slovesný tvar: I take, you take, we take, they take. Pouze ve třetí osobě jednotného čísla se za sloveso přidává ještě koncovka -s (he takes, she takes).

Přítomný prostý čas se používá:

 • k vyjádření obvyklých činností či návyků, obecných pravd, opakovaných dějů nebo neměnných situací, emocí a přání:
  I smoke (zvyk); I work in London (neměnná situace); London is a large city (všeobecná pravda)
 • u instrukcí a pokynů:
  You walk for two hundred meters, then you turn left.
 • při vyjadřování pevně daných programů či rozvrhů:
  Your exam starts at 09.00
 • pro vyjádření budoucnosti po některých spojkách: after, when, before, as soon as, until:
  He'll give it to you when you come next Saturday.
Ale pozor! Nepoužívá se k popisu dějů, které probíhají právě teď.

Příklady

 • Obvyklá činnost, zvyk
  He drinks tea at breakfast.
  She only eats fish.
  They watch television regularly.
 • Opakovaný děj či událost
  We catch the bus every morning.
  It rains every afternoon in the hot season.
  They drive to Monaco every summer.
 • Obecně platná pravda
  Water freezes at zero degrees.
  The Earth revolves around the Sun.
  Her mother is Peruvian.
 • Instrukce a pokyny
  Open the packet and pour the contents into hot water.
  You take the No.6 bus to Watney and then the No.10 to Bedford.
 • Pevně dané plány
  His mother arrives tomorrow.
  Our holiday starts on the 26th March
 • V budoucích konstrukcích
  She'll see you before she leaves.
  We'll give it to her when she arrives.

Přítomný prostý čas slovesa "to think"

Kladný tvar Kladná otázka Záporný tvar
I think Do I think? I do not think
You think Do you think? You do not think
He thinks Does he think? He does not think
She thinks Does she think? She does not think
It thinks Does it think? It does not think
We think Do we think? We do not think.
They think Do they think? They do not think.

Poznámky ke 3. osobě jednotného čísla

 • Ve 3. osobě jednotného čísla má sloveso vždy koncovku -s:
  he wants, she needs, he gives, she thinks.
 • V záporu a otázce se používá DOES (= 3. osoba pomocného slovesa 'DO') + infinitiv daného slovesa.
  He wants ice cream. Does he want strawberry? He does not want vanilla.
 • Slovesa končící na -y: ve 3. osobě jednot. čísla dochází ke změně -y na -ies:
  fly --> flies, cry --> cries
  Výjimka: nemění se v případě, že -y předchází samohláska:
  play --> plays, pray --> prays
 • Koncovka -es se přidává u sloves zakončených na: -ss, -x, -sh, -ch:
  he passes, she catches, he fixes, it pushes
Příklady
 • He goes to school every morning.
 • She understands English.
 • It mixes the sand and the water.
 • He tries very hard.
 • She enjoys playing the piano.