Restriktivní vztažné věty

Tento typ vztažné věty přináší zásadní informace definující či identifikující osobu či věc, o které je řeč. Jako příklad lze uvést: Dogs that like cats are very unusual. Z tohoto souvětí je zřejmé, že na světě je sice spousta psů, mluvčí však má na mysli pouze ty, kteří mají rádi kočky. Právě tuto informaci nám sděluje restriktivní vztažná věta. Kdybychom ji vynechali, zbytek souvětí by zůstal gramaticky správný, nicméně jeho význam by se výrazně posunul.

Restriktivní vztažné věty se skládají ze vztažného zájmena (to se někdy vynechává) a slovesa, případně dalších členů (např. podmět či předmět daného slovesa). Tento typ vztažné věty není od zbytku souvětí oddělen čárkami.

Příklady
 • Children who hate chocolate are uncommon.
 • They live in a house whose roof is full of holes.
 • An elephant is an animal that lives in hot countries.
 • Let's go to a country where the sun always shines.
 • The reason why I came here today is not important.

Vztažná zájmena

V restriktivních vztažných větách se používají následující vztažná zájmena. Ta stojí na začátku vztažné věty a vztahují se k podstatnému jménu, jež bylo zmíněno v předchozí části souvětí.

  Osoba Věc Místo Čas Příčina/důvod
Podmět who/that which/that      
Předmět who/whom/that which/that where when why
Přivlastňovací whose whose      
Nahrazení pomocí "that" (v mluvené angličtině)

V mluveném projevu bývají zájmena who, whom a which často nahrazována zájmenem that. Whom je velmi formální a používá se pouze v jazyce psaném. Místo toho je možné použít who nebo that, případně vztažné zájmeno vynechat úplně. V následujících příkladech je uveden běžný způsob použití (restriktivní vztažná věta je zvýrazněna). Zájmeno, které by ve formálnějším stylu stálo místo that, je uvedeno v závorce.

Příklady
 • The dish that I ordered was delicious. (which)
 • The man that came with her has already left. (who)
 • The doctor that I was hoping to see wasn't on duty. (whom)
Kdy se vztažné zájmeno vynechává

Vztažné zájmeno lze vynechat pouze v případě, že je předmětem věty. Má-li funkci podmětu, vynechání možné není. Předmětná funkce se obvykle pozná podle toho, že po zájmenu následuje další podmět + sloveso. V prvním příkladu níže nelze vztažné zájmeno vynechat, protože je podmětem věty ("the woman spoke"), zatímco ve druhé větě je předmětem slovesa "loved", vynechání tedy možné je.

Podst. jméno, podmět hlavní věty Vztažné zájmeno Sloveso + zbývající část vztažné věty Sloveso + zbývající část hlavní věty
The woman that spoke at the meeting was very knowledgeable.
The woman (that) the man loved was living in New York.
Další způsoby použití "that"

"That" často uvádí restriktivní vztažnou větu po slovech something, anything, everything, nothing, all nebo 3. stupni přídavného jména. Není-li podmětem vztažné věty, lze jej vynechat.

Příklady
 • There's something (that) you should know.
 • It was the best film (that) I've ever seen.
 • Do you have anything that will help my throat?
 • Everything (that) you say seems silly to me.
 • Nothing (that) anyone does can replace my lost bag.
 • I'm sorry, but that is all (that) I saw.