Slovesa, po nichž následuje infinitiv

Po mnoha slovesech v angličtině stojí (nebo může stát) další sloveso v infinitivním tvaru. Všechna slovesa uvedená v následujících tabulkách se pojí
s infinitivem s "to". Po těch, která jsou označena hvězdičkou, může být také vedlejší věta s "that", jak je patrné z uvedených příkladů. Po slovesech označených dvěma hvězdičkami může věta s "that" následovat pouze v případě, že podmětem hlavního slovesa je "it".

Slovesa pojící se s infinitivem

afford agree* aim appear** arrange* bother care
claim* condescend consent decide* demand* determine* endeavour
fail guarantee* happen* hasten have (= muset) hesitate hope*
learn long manage offer prepare pretend* proceed
promise* propose prove (= ukázat se nějak) refuse resolve* seek seem**
strive swear* tend threaten* trouble undertake volunteer
vow*          
Příklady
 • I hope to see you next week.
 • I hope that I'll see you next week.
 • He claimed to be an expert.
 • He claimed that she was an expert.
 • I managed to reach the top of the hill.
 • Would you care to swim?
Příklady
 • It appeared that no-one had locked the door.
 • He appeared to be lost.
 • It seems that she is running late.
 • She seems to be running late.

Slovesa, po nichž následuje podstatné jméno + infinitiv

accustom aid appoint assist cause challenge command*
defy direct* drive empower enable encourage entice
entitle entreat force get implore* incite induce
inspire instruct* invite lead leave (= nechat na někom zodpovědnost) oblige order*
persuade* press prompt provoke remind* require* stimulate
summon teach tell tempt trust* warn*  
Příklady
 • The professor challenged his students to argue with his theory.
 • This law empowers the government to charge higher taxes.
 • You can't force me to do something I don't agree with.
 • I invited the new student to have dinner with me.
 • What inspired you to write this poem?
Slovesa bez podstatného jména, které by předcházelo vedlejší větě s "that"

Po některých slovesech následuje vedlejší věta s "that", přičemž před ní nestojí podstatné jméno (i když před infinitivem by stálo). Týká se to sloves command, direct, entreat, implore, order, require & trust.

Příklady
 • I trust you to tell the truth.
 • I trust that you are telling the truth.
 • The general commanded his men to surrender.
 • The general commanded that his men surrender.
Slovesa, kde před vedlejší větou s "that" stojí podstatné jméno

U jiných sloves naopak je podstatné jméno před vedlejší větou s "that" nutné (stejně jako by stálo před infinitivem). Platí to o slovesech persuade & remind.

Příklady
 • You can't persuade people to buy small cars.
 • You can't persuade people that small cars are better.
 • He reminded me to take my notebook to school.
 • He reminded me that I would need my notebook.
Slovesa, u nichž je podstatné jméno před vedlejší větou s "that" možné, ne však nutné

Poslední skupinu tvoří slovesa, kde podstatné jméno před vedlejší větou s "that" stát může, ale nemusí. To platí o slovesech instruct, teach & warn.

Příklady
 • She taught her students to appreciate poetry.
 • She taught her students that poetry was valuable.
 • She taught that poetry was valuable.

Slovesa, po nichž následuje infinitiv nebo podst. jméno + infinitiv

ask* beg* choose dare desire* elect expect*
help mean* (=mít v úmyslu) request* want wish*    
Příklady
 • I asked him to show me the book.
 • I asked to see the book.
 • She helped me to put away the dishes.
 • She helped to put away the dishes.
 • We expect you to do your best in the exam.
 • We expect to do well on our exams.
 • Do you want to go to the beach?
 • Do you want me to go with you to the beach?
Používání slovesa "dare"

V záporných větách a otázkách je možný infinitiv s "to" i bez něj, pokud obě slovesa mají stejný podmět (přičemž běžnější je "to" vynechat). Jestliže se podmět těchto dvou sloves liší, je nutné použít "to".

Příklady
 • I never dared tell him what happened.
 • Do you dare tell him?
 • Would you dare (to) jump out of a plane?
 • I dare you to tell him the truth.
 • She dared me to jump off the wall.