Složená podstatná jména

Ze slov je možné kombinováním vytvářet tzv. složeniny (kompozita). Jsou velmi časté – a nové kombinace vznikají prakticky každý den. Obvykle se složeniny skládají ze dvou částí. Ta první vyjadřuje, o jaký druh osoby či věci jde, případně jaký je její účel. Druhá část příslušnou věc či osobu identifikuje. Význam složených podstatných jmen je obvykle už posunutý či více specifický než v případě dvou vedle sebe stojících samostatných slov.

První část: typ / účel Druhá část: co / kdo Složenina
police man policeman
boy friend boyfriend
fish tank water tank
dining table dining-table

Z výše uvedeného je zřejmé, že složeninu je možné psát jako jedno slovo, nebo obě části spojit pomocí spojovníku, u některých slov se obě části dosud píší odděleně. Přesná pravopisná pravidla zde bohužel neexistují – asi nejlepší je psát ta nejběžnější kompozita jako jedno slovo a ostatní jako slova dvě.

Jednotlivé části složeniny mohou být různými slovními druhy.

Části složeniny Příklady
podst. jméno + podst. jméno bedroom
water tank
motorcycle
printer cartridge
podst. jméno + sloveso rainfall
haircut
train-spotting
podst. jméno + příslovce hanger-on
passer-by
sloveso + podst. jméno washing machine
driving licence
swimming pool
sloveso + příslovce lookout
take-off
drawback
příslovce + podst. jméno onlooker
bystander
příd. jméno + sloveso dry-cleaning
public speaking
příd. jméno + podst. jméno greenhouse
software
redhead
příslovce + sloveso output
overthrow
upturn
input
Výslovnost

Důležitou součástí výslovnosti je přízvuk, který rozlišuje, zda se jedná o složeninu či samostatné příd. jméno a podst. jméno. U složenin bývá přízvuk zpravidla na první slabice.

Příklady
  • a 'greenhouse = skleník (složenina)
  • a green 'house = dům natřený nazeleno (příd. jméno a podst. jméno)
  • a 'bluebird = konkrétní ptačí druh (složenina)
  • a blue 'bird = jakýkoli pták s modrým peřím (příd. jméno a podst. jméno)