Srovnávající přídavná jména

Při srovnávání vlastností dvou věcí se v angličtině používají určité ustálené konstrukce.

Jde-li o stejné vlastnosti

Srovnávání stejné vlastnosti je jednoduché – pomocí vazby:

as + příd. jm. vyjadřující vlastnost + as

Příklady
 • Tom is as tall as his brother.
 • I am as hungry as you are.
 • Sally is as nice as Jane.
Nejde-li o stejné vlastnosti

Pokud se nejedná o stejné vlastnosti, můžeme použít jednu ze tří následujících konstrukcí (svým významem se od sebe neliší).

Vazbu:

not as + příd. jm. popisující vlastnost + as

nebo vazbu:

less + příd. jm. popisující vlastnost + than (Tato vazba se častěji používá s určitými příd. jmény, s jinými méně.)

anebo vazbu:

druhý stupeň příd. jména + than (V této vazbě může být nutné změnit pořadí slov nebo použít příd. jméno s opačným významem.)

Příklady
 • Mont Blanc is not as high as Mount Everest.
 • Mont Blanc is less high than Mount Everest.
 • Mont Blanc is lower than Mount Everest.
 • Mount Everest is higher than Mont Blanc.
 • Norway is not as sunny as Thailand.
 • Norway is less sunny than Thailand.
 • Thailand is sunnier than Norway.
 • Norway is cloudier than Thailand.