Stupňování přídavných jmen

Druhý stupeň přídavných jmen

Druhý stupeň příd. jmen se používá ke srovnání rozdílů mezi dvěma prvky, jež tato adjektiva dále rozvíjejí (larger, smaller, faster, higher). Ve větách, kde jsou srovnávána dvě podstatná jména, se vyskytuje tato vazba:

podst. jm. (podmět) + sloveso + příd. jm. + than + podst. jm. (předmět)

Druhou položku lze při srovnání vynechat, pokud je ze souvislostí zřejmá (viz poslední příklad z níže uvedených).

Příklady:
 • My house is larger than hers.
 • This box is smaller than the one I lost.
 • Your dog runs faster than Jim's dog.
 • The rock flew higher than the roof.
 • Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. (rozumí se "than Jim", ale už není znovu zmíněno)

Třetí stupeň přídavných jmen

Třetí stupeň příd. jmen popisuje nejvyšší / nejnižší míru určité vlastnosti (the tallest, the smallest, the fastest, the highest). Používá se ve větách, kde je podmět přirovnáván ke skupině dalších osob, věcí apod.

podst. jm. (podmět) + sloveso + the + příd. jm. ve třetím stupni + podst. jm. (předmět)

Stejně jako u druhého stupně lze ostatní srovnávané prvky vynechat, pokud jsou z kontextu jasné (poslední příklad z níže uvedených).

Příklady:
 • My house is the largest one in our neighborhood.
 • This is the smallest box I've ever seen.
 • Your dog ran the fastest of any dog in the race.
 • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. (rozumí se "of all the rocks", ale už není znovu zmíněno)

Pravidelné stupňování

Je to snadné – vše záleží na počtu slabik výchozího příd. jména.

Jednoslabičná přídavná jména

Přidáme -er pro 2. stupeň a -est pro 3. stupeň. Jestliže příd. jméno končí v pravopise na souhlásku + samohlásku + souhlásku, pak se závěrečná souhláska zdvojuje.

Příd. jméno Druhý stupeň Třetí stupeň
tall taller tallest
fat fatter fattest
big bigger biggest
sad sadder saddest
Dvouslabičná přídavná jména

Dvouslabičná příd. jména se mohou stupňovat pomocí přidání přípony -er nebo před adjektivem předchází slůvko more. Ve třetím stupni pak přidáváme příponu -est nebo před adjektivem předchází slovo most. V mnoha případech se používají oba způsoby stupňování, jeden z nich je ale zpravidla častější. Pokud si nejste jistí, jak dvouslabičné příd. jméno stupňovat, sázkou na jistotu je použití more a most. U příd. jmen končících na y se toto "y" měkčí na "i".

Příd. jméno 2. stupeň 3. stupeň
happy happier happiest
simple simpler simplest
busy busier busiest
tilted more tilted most tilted
tangled more tangled most tangled
Tří- a víceslabičná slova

Přídavná jména se třemi a více slabikami se stupňují pouze pomocí more a most.

Příd. jméno 2. stupeň 3. stupeň
important more important most important
expensive more expensive most expensive

Nepravidelné stupňování

Zcela nepravidelně se stupňují tato běžná přídavná jména:

Příd. jméno 2. stupeň 3. stupeň
good better best
bad worse worst
little less least
much more most
far further / farther furthest / farthest
Příklady:
 • Today is the worst day I've had in a long time.
 • You play tennis better than I do.
 • This is the least expensive sweater in the store.
 • This sweater is less expensive than that one.
 • I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.