Ukazovací výrazy

Ukazovací výrazy vyjadřují, kde je nějaká věc, událost či osoba vzhledem k mluvčímu. Mohou vyjadřovat blízkost / vzdálenost skutečnou,
ale i v přeneseném smyslu. V případě událostí se ukazovací výrazy pro blízkost vztahují k událostem v přítomnosti, kdežto výrazy pro vzdálenost
k událostem minulým.

  Blízko mluvčího Daleko od mluvčího
Příslovce Here There
Ukazovací zájmena s podst. jmény v jednot. čísle
& nepočitatelnými podst. jmény
This That
Ukazovací zájmena s podst. jmény
v množném čísle
These Those

Používání ukazovacích výrazů

Příklady
Blízko mluvčího Daleko od mluvčího
Is this John's house? Is that John's house over there?
This is a nice surprise! That must have been a nice surprise for you.
These apples are mine. Those apples are yours.
What are you up to these days? Those days are long gone.
This time I won't be late. We really surprised you that time.
This sugar is for my crepes. You can use that sugar for your cake.

Pozice ve větě

Ukazovací zájmena mohou ve větě stát před podstatným jménem (nebo přídavným jménem, které jméno podstatné rozvíjí).

Příklady
 • This blue car needs to be washed next.
 • Those people were here first.
 • That metal rod should work.
 • These oranges are delicious.

Ukazovací zájmena se mohou vyskytovat také před číslovkou, je-li podstatné jméno zřejmé z kontextu.

Příklady
 • I'd like to try on that one.
 • This one is broken.
 • I'll take these three.
 • Those two are not as pretty as these two.

Ukazovací zájmena mohou dokonce stát sama o sobě, pokud je podstatné jméno, které rozvíjejí, zřejmé z kontextu.

Příklady
 • I'll never forget this.
 • That has nothing to do with me.
 • I didn't ask for these.
 • Those aren't mine.