Určitá zájmena

Funkcí zájmen je zastupovat podstatná jména (jsou tu "za jména"). O které zájmeno konkrétně půjde, záleží na dvou věcech: jaké podstatné jméno je zájmenem nahrazováno a jakou funkci toto podstatné jméno ve větě má. Rod podstatných jmen se odráží pouze v zájmenech 3. osoby jednot. čísla (ostatní osoby jsou bezrodé). S výjimkou zvratných zájmen jsou zájmena pro druhou osobu stejná v jednotném i množném čísle.

  Zájmeno ve funkci podmětu Zájmeno ve funkci předmětu Přivlastňovací zájmeno Samostatně stojící přivlast. zájmeno Zvratné zájmeno a důrazová forma zájmena
1. os. jednot. čísla I me my mine myself
2. os. jednot. čísla you you your yours yourself
3. os. jednot. čísla, rod mužský he him his his himself
3. os. jednot. čísla, rod ženský she her her hers herself
3. os. jednot. čísla, rod střední it it its   itself
1. os. množ. čísla we us our ours ourselves
2. os. množ. čísla you you your yours yourselves
3. os. množ. čísla they them their theirs themselves

Zájmena ve funkci podmětu

Tato zájmena nahrazují podstatná jména, která mají ve větě funkci podmětu. Ve 3. osobě se často používají k tomu, abychom se vyhnuli opakování podstatného jména.

Příklady
 • I am 16.
 • You seem lost.
 • Jim is angry, and he wants Sally to apologize.
 • This table is old. It needs to be repainted.
 • We aren't coming.
 • They don't like pancakes.

Zájmena ve funkci předmětu

Tyto tvary zájmen nahrazují podstatná jména ve funkci přímého či nepřímého předmětu věty.

Příklady
 • Give the book to me.
 • The teacher wants to talk to you.
 • Jake is hurt because Bill hit him.
 • Rachid recieved a letter from her last week.
 • Mark can't find it.
 • Don't be angry with us.
 • Tell them to hurry up!

Přivlastňovací zájmena

Nejedná se vlastně o zájmena, ale o determinátory. Přesto je užitečné naučit se je spolu se zájmeny, protože k nim mají svými tvary blízko.
Z funkčního hlediska se jedná o přídavná jména, proto stojí před podstatným jménem, které dále rozvíjejí. Na rozdíl od zájmen jimi tedy podst. jména nenahrazujeme.

Příklady
 • Did mother find my shoes?
 • Mrs. Baker wants to see your homework.
 • Can Jake bring over his baseball cards?
 • Samantha will fix her bike tomorrow.
 • The cat broke its leg.
 • This is our house.
 • Where is their school?

Samostatně stojící přivlastňovací zájmena (nenásleduje po nich podstatné jméno)

Nahrazují podstatné jméno v roli podmětu či předmětu věty. Toto podst. jméno se ve větě neobjevuje, musí proto být z kontextu zřejmé.

Příklady
 • This bag is mine.
 • Yours is not blue.
 • That bag looks like his.
 • These shoes are not hers.
 • That car is ours.
 • Theirs is parked in the garage.

Zvratná a důrazová zájmena

Jedná se o stejná slova, ve větě se však liší svou funkcí.

Zvratná zájmena odkazují zpětně k podmětu věty, protože ten je zároveň přímým či nepřímým předmětem. Se zvratnými zájmeny se pojí jen určitá skupina sloves. U nich však nelze zvratné zájmeno vynechat, protože věta by pak byla gramaticky nesprávná.

Příklady
 • I told myself to calm down.
 • You cut yourself on this nail?
 • He hurt himself on the stairs.
 • She found herself in a dangerous part of town.
 • The cat threw itself under my car!
 • We blame ourselves for the fire.
 • The children can take care of themselves.

Důrazová zájmena zdůrazňují podmět věty, nejsou však předmětem děje. Z věty je vždy možné je vynechat, aniž by se zásadně změnil její význam – ztratí se pouze zdůraznění podmětu. Tato zájmena mohou stát bezprostředně za podmětem nebo na konci věty.

Příklady
 • I made these cookies myself.
 • You yourself asked Jake to come.
 • The Pope himself pardoned Mr. Brown.
 • My teacher didn't know the answer herself.
 • The test itself wasn't scary, but my teacher certainly is.
 • We would like to finish the renovation before Christmas ourselves.
 • They themselves told me the lost shoe wasn't a problem.