Kondicionál 3. typu

Způsob tvoření

U kondicionálu 3. typu (minulý) má sloveso ve vedlejší větě s "if" tvar předminulého času, v hlavní větě je tvar minulého kondicionálu či minulého průběhového kondicionálu.

Vedlejší věta s "if" (podmínka) Hlavní věta (výsledek)
If + předminulý čas minulý prostý či průběhový kondicionál
Kdyby se bývalo stalo toto, pak by se bylo stalo i tamto.

Stejně jako u ostatních typů kondicionálů není ani zde pořadí pevně dáno. Při změně slovosledu může být nutné přeuspořádat zájmena či upravit interpunkci, význam souvětí se však nijak nemění.

Příklady
 • If it had rained, you would have gotten wet.
 • You would have gotten wet if it had rained.
 • You would have passed your exam if you had worked harder.
 • If you had worked harder, you would have passed your exam.
 • I would have believed you if you hadn't lied to me before.
 • If you hadn't lied to me before, I would have believed you.

Použití

Kondicionál 3. typu se vztahuje k podmínce v minulosti, která nenastala, a jejímu pravděpodobnému výsledku v minulosti. Tyty věty jsou neskutečné a čistě hypotetické, protože teď už je příliš pozdě na to, aby taková situace (a její výsledek) nastaly. U kondicionálů 3. typu je vždy ve větě obsažena určitá lítost – realita je přesně opačná tomu, co daná věta říká. Tento kondicionál se tedy vztahuje k minulosti a vypovídá o hypotetické situaci.

Příklady
 • If I had worked harder I would have passed the exam. (Ale pořádně jsem nestudoval, takže jsem zkoušku neudělal.)
 • If I had known you were coming I would have baked a cake. (Jenže jsem to nevěděla, takže jsem nic neupekla.)
 • I would have been happy if you had called me on my birthday. (Ty jsi mi ale nezavolal, což mě mrzí.)

U kondicionálu 3. typu je možné v hlavní větě použít místo "would" způsobová slovesa, potřebujeme-li vyjádřit míru jistoty, povolení něco dělat či nějaké doporučení ohledně výsledku.

Příklady
 • If I had worked harder I might have passed the exam.
 • You could have been on time if you had caught the bus.
 • If he called you, you could go.
 • If you bought my school supplies for me, I might be able to go to the park.
Zkrácené tvary

Jak would, tak had je možné zkrátit na 'd, což může být matoucí, pokud kondicionál 3. typu příliš dobře neovládáte. Zapamatujte si 2 pravidla:

1. would nikdy nestojí ve vedl. větě s "if" – pokud se zde tedy objeví 'd, musí nutně být zkráceným tvarem had.
2. had nikdy nestojí před have – jestliže tedy 'd stojí za zájmenem a těsně před have, musí být zkráceným tvarem pro would.

Příklady
 • If I'd known you were in hospital, I'd have visited you.
 • If I had known you were in hospital, I would have visited you.
 • I'd have bought you a present if I'd known it was your birthday.
 • I would have bought you a present if I had known it was your birthday.
 • If you'd given me your e-mail, I'd have written to you.
 • If you had given me your e-mail, I would have written to you.

Tvar minulého kondicionálu

U všech sloves se skládá ze tří částí:

would + have + minulé příčestí

Have ve spojení s minulým příčestím se používá i v jiných typech gramatických vazeb – tomuto spojení se říká "minulý infinitiv".

Podmět + would + have + minulé příčestí
He would have gone
They would have stayed
Minulý kondicionál slovesa "TO GO"
Kladný tvar Záporný tvar Kladná otázka Záporná otázka
I would have gone I wouldn't have gone Would I have gone? Wouldn't I have gone?
You would have gone You wouldn't have gone Would you have gone? Wouldn't you have gone?
He would have gone He wouldn't have gone Would he have gone? Wouldn't he have gone?
She would have gone She wouldn't have gone Would she have gone? Wouldn't she have gone?
We would have gone We wouldn't have gone Would we have gone? Wouldn't we have gone?
They would have gone They wouldn't have gone Would they have gone? Wouldn't they have gone?