Neurčitá zájmena

Neurčitá zájmena (na rozdíl od těch určitých) neodkazují na konkrétní osobu, místo či věc. V angličtině se skládají z výrazu vyjadřujícího množství (kvantifikátoru) či tzv. kolektivního/individuálního determinátoru, jimž předchází výrazy any, some, every a no.

  Osoba Místo Věc
All everyone
everybody
everywhere everything
Some (kladný kontext) someone
somebody
somewhere something
Any (záporný kontext) anyone
anybody
anywhere anything
Žádný no one
nobody
nowhere nothing

Neurčitá zájmena se some a any se používají k popisu neurčitých a neúplných množství stejným způsobem, jako se používá samotné some a any.

Z hlediska pozice ve větě stojí na stejném místě, na kterém by stálo podstatné jméno.

Podstatné jméno Neurčité zájmeno
I would like to go to Paris this summer. I would like to go somewhere this summer.
Jim gave me this book. Someone gave me this book.
I won't tell your secret to Sam. I won't tell your secret to anyone.
I bought my school supplies at the mall. I bought everything at the mall.

Kladné věty

V kladných větách popisují zájmena se some neurčité množství, zájmena s every pak popisují úplný počet a zájmena s no popisují nepřítomnost něčeho. Neurčitá zájmena s no se často používají v kladných větách se záporným významem, tyto věty jako takové však záporné nejsou – neobsahují totiž zápornou částici not.

Příklady
 
 • Everyone is sleeping in my bed.
 • Someone is sleeping in my bed.
 • No one is sleeping in my bed.
 • I gave everything to Sally.
 • He saw something in the garden.
 • There is nothing to eat.
 • I looked everywhere for my keys.
 • Keith is looking for somewhere to live.
 • There is nowhere as beautiful as Paris.

Any a zájmena s ním související se mohou v kladných větách používat ve významu, který je blízký významu every: whichever person, whichever place, whichever thing atd.

Příklady
 • They can choose anything from the menu.
 • You may invite anybody you want to your birthday party.
 • We can go anywhere you'd like this summer.
 • He would give anything to get into Oxford.
 • Fido would follow you anywhere.

Záporné věty

Záporné věty mohou obsahovat pouze neurčitá zájmena s any.

Příklady
 • I don't have anything to eat.
 • She didn't go anywhere last week.
 • I can't find anyone to come with me.

Mnoho záporných vět s neurčitým zájmenem obsahujícím any je možné změnit v kladnou větu se záporným významem použitím zájmena obsahujícího no. Nicméně dochází touto změnou k určitému významovému posunu: věta s no je silnější a obvykle citově zabarvená – naznačuje beznaděj, hněv, obranný postoj apod.

Příklady
 • I don't know anything about it. = neutrální
 • I know nothing about it. = defenzivní postoj
 • I don't have anybody to talk to. = neutrální
 • I have nobody to talk to. = beznaděj
 • There wasn't anything we could do. = neutrální
 • There was nothing we could do. = defenzivní/rozezlený postoj

Záporné otázky

Neurčitá zájmena s every, some a any se používají i v záporných otázkách. Na ně obvykle odpovídáme "ano" či "ne".

Zájmena s any a every se používají ve skutečných otázkách, zatímco some obvykle naznačuje, že už odpověď známe nebo si to myslíme.

Příklady
 • Is there anything to eat?
 • Did you go anywhere last night?
 • Is everyone here?
 • Have you looked everywhere?

Tyto otázky v záporné podobě jsou nepravými či řečnickými otázkami. Mluvčí, který takovou otázku pokládá, očekává zápornou odpověď.

Příklady
 • Isn't there anything to eat?
 • Didn't you go anywhere last night?
 • Isn't everyone here?
 • Haven't you looked everywhere?

Some a zájmena, která jej obsahují, se používá v otázkách pouze tehdy, když se domníváme, že odpověď už známe, případně v otázkách, které ve skutečnosti otázkami nejsou (pozvánky, žádosti, prosby apod.). Mluvčí, který takovou otázku pokládá, očekává kladnou odpověď.

Příklady
 • Are you looking for someone?
 • Have you lost something?
 • Are you going somewhere?
 • Could somebody help me, please? = request
 • Would you like to go somewhere this weekend? = invitation

Tyto otázky, jsou-li převedeny do záporné formy, mohou nabýt konkrétnějšího významu. V těchto případech si je mluvčí absolutně jistý, že se mu dostane kladné odpovědi.

Příklady
 • Aren't you looking for someone?
 • Haven't you lost something?
 • Aren't you going somewhere?
 • Couldn't somebody help me, please?
 • Wouldn't you like to go somewhere this weekend?