Tvary končící na -ing

Slovesný tvar končící na -ing je buď přítomné příčestí, nebo gerundium. Oba tvary vypadají úplně stejně, liší se však svou funkcí ve větě.

Přítomné příčestí

Přítomné příčestí se nejčastěji používá v tzv. průběhových tvarech sloves, dále po slovesech smyslového vnímání, slovesech pohybu a ve funkci přídavného jména.

Přítomné příčestí v průběhových slovesných tvarech

Vyskytuje se ve všech průběhových formách (v minulém, přítomném i budoucím čase, v průběhovém kondicionálu apod.). Pouze pomocné sloveso určí, o který gramatický čas se jedná, samotné přítomné příčestí se nijak nemění.

Příklady
 • He is painting.
 • She was waiting.
 • They will be coming.
 • We would be staying.
 • I would have been leaving.
Přítomné příčestí po slovesech smyslového vnímání

Přítomné příčestí se používá také po slovesech smyslového vnímání, a to ve vazbě sloveso + předmět + přítomné příčestí – označuje vnímanou akci.

Příklady
 • We saw him swimming across the pond.
 • I watched her painting Sarah's portrait.
 • I couldn't hear her singing because of the noise.
 • I would like to see you knitting sometime.
Po slovesech vyjadřujících pohyb, děj či pozici se přítomné příčestí používá k označení souběžné aktivity.
Příklady
 • She sat looking at the sea.
 • He walks reading his newspaper.
 • I cook listening to the radio.
 • Sally lay listening to the bugs in the grass.
Přítomné příčestí v roli příd. jména
Příklady
 • Did you read that amazing book?
 • This movie is so exciting!
 • His economics class is boring.

Více viz používání přítomných příčestí.

Gerundium

Jde vlastně o sloveso, ze kterého se stalo podstatné jméno. Tvar tedy připomíná sloveso, funkce a používání však odpovídá podst. jménu.

Gerundium jako podmět věty
Příklady
 • Eating people is wrong.
 • Driving too fast is dangerous.
 • Walking is good for you.
 • Your knitting is beautiful.
Gerundium po předložkách
Příklady
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • I was the fastest at climbing the rope.
 • He learns music by listening to the chords.
Používání gerundia po určitých slovesech
Příklady
 • I like cooking.
 • He enjoys walking.
 • They hate milking cows.
 • I can imagine drifting away in a balloon.
Gerundium ve složených podst. jménech
Příklady
 • I took her to her driving lessons.
 • We are going to the swimming pool.
 • My uncle does a lot of bird-watching.
 • I found this pie by dumpster-diving.

Více viz používání gerundia.