Infinitiv

Tvoření infinitivu

Infinitiv je základním slovesným tvarem. V angličtině je tímto výrazem zpravidla míněn přítomný infinitiv, protože jde o nejčastější infinitivní tvar. Existují však ještě čtyři tvary další: průběhový infinitiv, minulý infinitiv, minulý průběhový infinitiv & trpný infinitiv.

Přítomný infinitiv má dva tvary:

 • infinitiv s "to" = to + kořen slovesa
 • infinitiv bez "to" = kořen slovesa

Přítomný infinitiv je základní tvar slovesa, který najdete ve slovníku.

Infinitiv s "to" Infinitiv bez "to"
to sit sit
to eat eat
to have have
to remember remember

Záporný infinitiv se tvoří přidáním not před jakýkoli infinitivní tvar.

Příklady
 • I decided not to go to London.
 • He asked me not to be late.
 • I'd like you not to sing so loudly.
 • I'd rather not eat meat.
 • I might not come.

Funkce infinitivu s "to"

Tento druh infinitivu se používá v mnoha typech větných vazeb a často vyjadřuje účel něčeho nebo něčí názor na něco. Může po něm následovat celá řada různých sloves (viz slovesa, po kterých následuje infinitiv).

Infinitiv s "to" vyjadřující účel nebo záměr nějakého děje

Zde to znamená totéž jako in order to nebo so as to.

Příklady
 • She came to collect her pay cheque.
 • The three bears went to find firewood.
 • I am calling to ask you about dad.
 • You sister has gone to finish her homework.
Infinitiv s "to" jako podmět věty

Tento způsob použití je formální a je daleko běžnější v psané angličtině než v mluvené.

Příklady
 • To be or not to be, that is the question.
 • To know her is to love her.
 • To visit the Grand Canyon is my life-long dream.
 • To understand statistics, that is our aim.
Infinitiv s "to" vyjadřující, nač něco může být / bude použito

V tomto případě následuje po podstatném jménu nebo zájmenu.

Příklady
 • The children need a garden to play in.
 • I would like a sandwich to eat.
 • I don't have anything to wear.
 • Would you like something to drink?
Infinitiv s "to" po přídavných jménech

Jedná se o častý způsob použití. Vznikají vazby:

podmět + to be + přídavné jméno + (for/of someone) + infinitiv s "to" + (zbytek věty)

Podmět + to be + přídavné jméno (+ for/of someone) + infinitiv s "to" (+ zbytek věty)
It is good   to talk.  
It is good of you to talk to me.
It is important   to be patient.  
It is important for Jake to be patient with his little brother.
I am happy   to be here.
The dog is naughty   to destroy our couch.
Infinitiv s "to" pro poznámku či hodnocení/soud

Používaná vazba:

Podmět + to be + jmenná fráze + infinitiv s "to"

Podmět + to be + jmenná fráze + infinitiv s "to"
It was a stupid place to park.
That is a dangerous way to behave.
What you said was a rude thing to say.
This is the right thing to do.
Those were the wrong kind of eggs to buy.
Jim is the best person to hire.
Infinitiv s "to" ve spojení s příslovci

Infinitiv s "to" se často používá ve spojení s příslovci too a enough, chceme-li vyjádřit, proč jsme či nejsme spokojení. Too a enough stojí před přídavným jménem, příslovcem či podstatným jménem (nebo za ním) a upřesňují jej stejně, jako kdyby byly bez infinitivu s "to" – ten jen vysvětluje, proč je množství něčeho příliš velké, dostatečné či naopak nedostatečné. Obvykle platí, že infinitiv (a vše, co následuje po něm) je možné vypustit, věta však nepřestává být gramaticky správná a funkční.

Příklady
 • There's too much sugar to put in this bowl.
 • I had too many books to carry.
 • This soup is too hot to eat.
 • She was too tired to work.
 • He arrived too late to see the actors.
 • I've had enough food to eat.
 • She's old enough to make up her own mind.
 • There isn't enough snow to ski on.
 • You're not old enough to have grand-children!
Infinitiv s "to" a tázací výrazy

Po slovesech ask, decide, explain, forget, know, show, tell & understand může následovat tázací výraz (např. where, how, what, who & when) + infinitiv
s "to".

Příklady
 • She asked me how to use the washing machine.
 • Do you understand what to do?
 • Tell me when to press the button.
 • I've forgotten where to put this little screw.
 • I'm not sure I know who to call.

Funkce infinitivu bez "to"

Tento tzv. nultý infinitiv následuje po pomocných slovesech
Příklady
 • She can't speak to you.
 • He should give her some money.
 • Shall I talk to him?
 • Would you like a cup of coffee?
 • I might stay another night in the hotel.
 • They must leave before 10.00 a.m.
Nultý infinitiv po slovesech smyslového vnímání

U sloves smyslového vnímání se jedná o vazbu sloveso + předmět + nultý infinitiv.

Příklady
 • He saw her fall from the cliff.
 • We heard them close the door.
 • They saw us walk toward the lake.
 • She felt the spider crawl up her leg.
Infinitiv bez "to" po slovesech "make" a "let"
Příklady
 • Her parents let her stay out late.
 • Let's go to the cinema tonight.
 • You made me come with you.
 • Don't make me study that boring grammar book!
Nultý infinitiv po "had better"
Příklady
 • We had better take some warm clothing.
 • She had better ask him not to come.
 • We had better reserve a room in the hotel.
 • You'd better give me your address.
 • They had better work harder on their homework.
Nultý infinitiv ve spojení s "why"

Po tázacím why se nultý infinitiv používá, když někdo něco navrhuje.

Příklady
 • Why wait until tomorrow?
 • Why not ask him now?
 • Why leave before the end of the game?
 • Why walk when we can go in the car?
 • Why not buy a new bed?