Cambridge First Certificate

Cambridge English: First exam, známý také jako FCE zkouška nebo Cambridge First Certificate, představuje vyšší střední kvalifikaci. Studenti certifikát využívají pro studium v anglickém jazyce a práci v anglicky mluvícím obchodním prostředí. Je nejoblíbenější ze souboru zkoušek Cambridge English, protože je často minimální úrovní požadovanou univerzitními programy v anglicky mluvících zemích.

Stejně jako všechny Cambridge English zkoušky, i First Certificate je ukončen testem s výsledkem „vyhověl/nevyhověl“, a těm, kteří ho úspěšně absolvují, je vydán certifikát s neomezenou platností. Zkouška FCE může být buď v písemné nebo elektronické formě. Každá z těchto verzí trvá dohromady 209 minut.

Struktura zkoušky

Certifikát Cambridge First testuje všechny čtyři dovednosti: poslech, čtení, psaní a mluvení. Skládá se z:

Část 1 (75 minut) – První část First Certificate zkoušky testuje porozumění čteného textu, gramatiku a slovní zásobu. Tato část má celkově 52 otázek s možnými vícero správnými odpověďmi, vpisování odpovědí do prázdných políček a otázky s možností výběru odpovědi. V této části FCE se nachází spolu asi 2 200 slov na přečtení.

Část 2 (80 minut) – Druhá část Cambridge First Certificate testuje schopnost psaní. Napíšete dva texty, každý se 140 až 190 slovy. První výzvou je napsat esej. Při druhé výzvě si můžete vybrat mezi různými druhy textu: článek, dopis, recenze atd.

Část 3 (40 minut) – Třetí částí First Certificate je poslech s porozuměním. Vyslechnete si krátké mluvené ukázky, konverzace nebo jiné formy projevu osob s angličtinou jako rodným jazykem a odpovíte na otázky podle toho, co jste slyšeli. Každá nahrávka se přehrává dvakrát. V této části je celkem 30 otázek.

Část 4 (14 minut) – Poslední část FCE testuje schopnost mluvit anglicky. Studenti absolvují tuto část testu ve dvojicích a podle rozvrhu testovacího centra mohou být požádáni, aby se vrátili do testovacího centra v jiný den. Tato ústní zkouška je rozdělena do čtyř krátkých částí, přičemž první dvě zodpovídáte samostatně a druhé dvě proběhnou komunikací s druhým kandidátem.

Bodování

Od roku 2016 se všechny zkoušky z Cambridge English udávají s použitím stejné bodovací stupnice. Testy na nižší úrovni jsou schopny poskytnout bodování v nižší části rozsahu stupnice a náročnější testy jsou schopny dosáhnout vyšší bodování na stejné stupnici. Bodování FCE zkoušky se pohybuje v rozmezí od 140 do 190. Dosažení 160 bodů nebo více se považuje za „úspěšné absolvování“ a studenti s tímto bodováním získají certifikát Cambridge First, který podle CEFR odpovídá angličtině na úrovni B2. Studenti, kteří na FCE zkoušce dosáhnou 180 bodů nebo více, získají certifikát Cambridge First úrovně C1.

První část zkoušky FCE představuje 40 % z celkového bodování. Druhá, třetí a čtvrtá část zkoušky mají každá hodnotu 20 % z celkového bodování. Každý student dostane své výsledky Cambridge First Certificate rozděleny podle čtyř dovedností, jakož i celkový výsledek a tomu odpovídající úroveň CEFR. Pokud student úspěšně absolvoval FCE, získá certifikát Cambridge First s neomezenou platností.

Další zkouškou v souboru Cambridge English je CAE. Na to, abyste správně rozhodli, která Cambridge zkouška odhalí úroveň vaší angličtiny, Cambridge nabízí možnost absolvovat bezplatný online placement test, který vám zabere méně než půl hodiny a díky němu získáte předběžné hodnocení.